Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Stichting Kasteel Loenersloot

Stichting Kasteel Loenersloot

Stichting Het Utrechts Landschap en Stichting Kasteel Loenersloot zijn twee aparte stichtingen, elk met een eigen werkplan en begroting. Het kasteel is eigendom van Stichting Kasteel Loenersloot; het beheer van het kasteel en de belangenbehartiging worden uitbesteed aan Utrechts Landschap. Stichting Kasteel Loenersloot heeft dus geen eigen personeel in dienst.

Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder wordt op afstand gecontroleerd door de raad van toezicht. Dit is het hoogste bestuurslichaam van de stichting. Het gaat dan onder andere om ons beleid (via het meerjarenbeleidsplan), de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.

Onze raad van toezicht bestaat momenteel uit zes leden en is samengesteld op basis van verschillende kwaliteiten. Hierdoor worden verschillende opvattingen over natuur, landschap en het betrekken van het publiek vertegenwoordigd. Ook weten we zo zeker dat we aansluiting houden bij wat er leeft in onze maatschappij. De raad van toezicht benoemt zelf de leden. Deze leden worden niet betaald voor hun werk.

Samenstelling raad van toezicht

Drs. M. Kortbeek, voorzitter
Ir. N.J. de Vries
P. Snikkers, penningmeester
Ing. A. van Gellicum MRE MRICS
Prof. dr. H.A.C. Runhaar
Drs. A.A. Swinkels

Doel en missie

Doel:

Het in stand houden van Kasteel Loenersloot inclusief de collectie, het park, de landerijen en de bijgebouwen als levend cultuurmonument.

Missie:

Stichting Kasteel Loenersloot werkt actief aan het behouden, versterken en ontwikkelen van erfoed, landschap en natuur en wil mensen daarbij betrekken en ruimte bieden om daarvan te genieten. We gaan hierbij betrokken, daadkrachtig en vernieuwend te werk.