Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Meer informatie

Middelwaard, Viaanse Bos

Meer informatie

Middelwaard

Recreatie
De Middelwaard bestaat uit een grote recreatieplas en een oud riviergeultje: de Kleine Lek. De recreatieplas was oorspronkelijk een zandwinplas. Nu kun je hier zwemmen.

Mozaïekbeheer
In het gebied is sprake van mozaïekbeheer. Dit betekent dat het hele gebied niet in één keer wordt gemaaid. Driekwart van het gebied wordt begraasd en niet gemaaid en een kwart wordt in juli gedaan. In combinatie met de begrazing door Schotse hooglanders en fjordenpaarden levert dit een grotere afwisseling in de vegetatie en daardoor ook meer verschillende soorten dieren op.

Watervogels
Aan de rivier leven het hele jaar door watervogels. Er zijn ook oeverzwaluwen gaan broeden nadat Utrechts Landschap daar een oeverzwaluwwand heeft aangelegd. Ook de bruine kiekendief, die graag in het riet broedt, wordt daar regelmatig gezien. 's Winters leeft de roerdomp in het riet. Rond de recreatieplas leven in de winter veel eendensoorten en ganzen. Ze vinden hier rust. In de zomer broeden in de graslanden patrijzen, graspiepers en fazanten.

Viaanse Bos

Het Viaanse Bos valt direct op vanaf de Lekbrug bij Vianen. Voor 1950 bestond het hoofdzakelijk uit grienden met wilgen en zwarte elzen. Grienden werden eens in de 2-3 jaar gehakt waarbij de wilgentakken voor andere doeleinden werden gebruikt. Toen de hakhoutcultuur in onbruik raakte door de dalende houtprijzen, zijn er populieren tussen het hakhout geplant.

Het Viaanse Bos bestaat tegenwoordig uit wilgengriend met populieren, elzen en rietstroken. In de slootjes komt waterviolier voor; dit duidt op de aanwezigheid van kwelwater. Omvorming tot een gemengd vochtig loofbos met griendjes en lanen en de typerende flora, heeft de rijke zangvogelstand vergroot. Daarnaast is er een belangrijke populatie kamsalamanders.

Foto: Jaap Clements

Foto bijschrift: deze Schotse Hooglanders zijn niet van Utrechts Landschap.