Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Meer informatie

Meer informatie Everdinger Waarden

Elk jaar haalt Utrechts Landschap de jonge wilgenopslag weg. Als we dat niet doen staat er binnen de kortste keren een wilgenbos. Daarbij zet Utrechts Landschap Hongaarse rakaschapen in die de wilgenscheuten afgrazen. Het hooiland maaien we na 15 juli. Verder doen we weinig aan beheer: de natuur kan in de Everdinger Waarden zijn gang gaan.

Vogels

In het voorjaar en de zomer gonzen de rietkragen in de Everdinger Waarden van de kleine karekieten, bosrietzangers, blauwborsten en andere kleine zangvogels. Op de slikplaten en langs de oevers van de strangen dribbelen steltlopers, driftig op zoek naar voedsel: witgatjes, oeverlopers, groenpootruiters en kluten. Ook weidevogels die in de omliggende weidegebieden broeden, zoals tureluur en grutto vinden een rijk gedekte tafel.

Regelmatig pleisteren er steltlopers in het gebied die normaal alleen aan de kust verblijven. Tijdens hun trektocht over Nederland komen ze in de Everdinger Waarden op krachten. Vogelaars zagen er de bonte strandloper, kleine strandloper, kanoet, en regenwulp. Soms scharrelt zelfs de schaarse temminck strandloper langs de modderige oevertjes. In de wintermaanden is het één watervogelfeest. Kuifeenden, tafeleenden, smienten, brilduikers en soms zelfs nonnetjes worden er dan waargenomen.  

Planten

Ook wat betreft de planten zijn de Everdinger Waarden vol verrassingen. De veldsalie doet het steeds beter langs de rivieroevers. Het hooiland, vlak bij Fort Everdingen, ziet in juni geel van de grote ratelaar. Ongetwijfeld zullen we in de nabije toekomst in de Everdinger Waarden nog veel botanische verrassingen tegenkomen.