Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Meer informatie

Meer informatie Broekerbos

Bloemrijk grasland

In 2000 heeft Utrechts Landschap aan de overzijde van het Valleikanaal een weiland aangekocht. Op dit weiland vindt ‘verschralend beheer’ plaats. Het gras wordt gemaaid en nabeweid met koeien van een boer uit de omgeving. Hierdoor ontstaat een bloemrijk grasland dat interessant is voor vele insecten.

Houtwal

Langs het weiland is vanuit cultuurhistorisch, landschappelijk en biologisch oogpunt een houtwal aangeplant. Een houtwal is een (smalle) strook van struiken en bomen. In het verleden lagen in deze omgeving veel van deze wallen. Ze werden gebruikt als perceelafscheiding, om het vee op het weiland te houden en voor de productie van brandhout. Door de komst van het prikkeldraad en het feit dat men overging op kolen en aardgas waardoor brandhout overbodig werd, verdwenen deze kenmerkende landschappelijke elementen. Daarmee verdwenen tegelijkertijd allerlei planten en dieren die in deze houtwallen leefden. Door zulke kleine landschapselementen opnieuw aan te leggen, ontstaan nieuwe kansen voor de natuur.

Rustplek

Niet alleen bieden de houtwallen geschikte leefgebieden, ze vormen ook natuurlijke linten waardoor en -langs dieren (en planten) zich kunnen verplaatsen van het ene (natuur)gebied naar het andere. Bijzondere planten die voorkomen in houtwallen zijn o.a. salomonszegel, maarts viooltje en bosanemoon. Talrijk zijn ook de dieren die kortere of langere tijd in houtwallen verblijven: vogels (o.a. heggemus, winterkoning en roodborst), zoogdieren zoals reeën, wezels, marters en egels en allerlei insecten waaronder veel soorten dagvlinders.