Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Bloeidaal, De Schammer - meer informatie

Meer informatie Bloeidaal en De Schammer

Aan de rand van de stad Amersfoort ontwikkelen zich in rap tempo twee bijzondere natuurgebieden. Het agrarische gebied ten oosten van de stad is omgevormd tot natuur met schraal grasland, rietmoeras, bosschages en poelen. In 2007 is Bloeidaal aangelegd en in 2011 volgde De Schammer.

Vogels

Al direct na de herinrichting trok Bloeidaal veel vogels aan. Tussen het rietland kunt u de blauwborst, karekiet en rietzanger spotten. De ijsvogel, tureluur en wintertaling komen af op het stilstaande water in de zijarm van de Barneveldse Beek. Ook de nieuwe natuur in De Schammer trekt vogels aan. Vanachter het vogelkijkscherm kunt u de blauwborst, karekiet, lepelaar en hopelijk in de toekomst ook de roerdomp spotten. In 2017 hebben we dankzij gulle donaties een oeverzwaluwwand in De Schammer kunnen plaatsen. De oeverzwaluw heeft het moeilijk in Nederland omdat hij steeds minder broedgelegenheid heeft. Hij broedt in holtes in steile oeverwanden en deze komen steeds minder voor. De oeverzwaluwwand in De Schammer biedt nestgelegenheid aan een grote groep oeverzwaluwen. 

Orchideeën

Bloeidaal en De Schammer kleuren in het voorjaar en in de zomer blauw, paars en geel. Op de graslanden groeien orchideeën, blauwe knoop en Spaanse ruiter. In de poelen groeit moerasvergeet-mij-nietje, pijlkruid en bitterzoet.

Water bergen

Bij hevige regenval mogen Bloeidaal en De Schammer onder water komen te staan, zodat Amersfoort droge voeten houdt. Het natuurgebied Bloeidaal kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de provincie Utrecht, Waterschap Vallei & Eem, Vitens, de gemeente Amersfoort en Utrechts Landschap.

Recreatiegebied

Een deel van De Schammer is bestemd voor recreatie. Hier lopen wandel-, fiets-, en ruiterpaden en er zijn picknickweiden. Het gebied is goed toegankelijk voor rolstoelen, wandelwagens en biedt prima asfalt voor skaters. Het recreatiegebied is in beheer van de gemeente Leusden. Alleen in dit deel van De Schammer zijn honden (aangelijnd) toegestaan. 

Venster op de Vallei

In 2000 presenteerde Utrechts Landschap de visie ‘Venster op de Vallei’, met hierin oplossingen om de dreigende verstedelijking van het gebied tussen Amersfoort, Leusden en Hoevelaken af te wenden. Door naast landbouw ook ruimte te geven aan natuur, recreatie en waterberging, kan het gebied zijn landelijke karakter behouden. Samen met betrokken gemeenten, de provincie en het waterschap zijn vier projecten uitgevoerd: de aanleg van Bloeidaal en De Schammer, het herstel van de Heerlijkheid Stoutenburg en het aanleggen van een ecologische verbindingszone langs het Valleikanaal in de stad Amersfoort. Het gebied vormt nu daadwerkelijk een venster op de Vallei: inwoners van Amersfoort kunnen via deze gebieden erop uit trekken richting de Gelderse Vallei.