Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

120hectareinformatie

Meer informatie over de natuurgebieden

Kaart aankoop gronden def

Koeheuvels

Versterken van een uniek heidelandschap met oude zeldzame jeneverbesstruiken

Het terrein bestaat uit een afwisseling van heide, met verspreid solitaire bomen en kaal zand. Door struiken en opslag van bomen handmatig te verwijderen en de heide te begrazen met een gescheperde schaapskudde wordt deze na aankoop opengehouden en de natuurkwaliteit verbeterd. Het aandeel kruiden (gele composieten) wordt door de voorgenomen begrazing verhoogd. Deze kruiden zijn van groot belang voor wilde bijen en andere insecten als nectarbron. Verjonging van de Jeneverbes wordt door Utrechts Landschap actief gestimuleerd. De struiken worden gefaseerd vrijgezet. Waar nodig worden enkele stekken, gemaakt van bestaande struiken, als volgende generatie aangeplant. De oppervlakte kaal zand is door overmatige betreding door recreanten fors toegenomen ten koste van hoogwaardige pioniersvegetaties. Herstel van deze korstmossenrijke vegetaties heeft prioriteit. Het betreft onder andere het vergroten van de populatie grijze bisschopsmuts (een bladmos) en verbeteren kwaliteit groeiplaats. Dit gebeurd door betreding in de randen van het stuifzand te verminderen en de vegetatie in het voorjaar slechts licht te begrazen. Naast (korst)mossen is dit ook van belang voor zeldzame stuifzandpaddenstoelen zoals gele ridderzwam.

Seminarie park

Oude lanen en lommerrijke paden in ere hersteld

De aanwezige lanen en paden worden hersteld. Bomen worden gesnoeid, oude lanen worden vrijgezet en krijgen zo weer de ruimte om zich te onderscheiden als cultuurhistorisch element. Bruggen en andere cultuurhistorische elementen worden door ons hersteld.

Heidetuin

Een toekomstbestendige parel

Deze prachtig aangelegde, maar in verval geraakte, collectie sierplanten en struiken wordt samen met de vrijwilligers van Tussen Heuvelrug en Wetering hersteld en toekomstbestendig gemaakt. Het sortiment en de inrichting worden afgestemd op langere periodes van hitte en droogte, waardoor deze parel jaarrond het bezoeken meer dan waard is.

Driebergsebos

Natuur en recreatie in balans, verbeteren structuur van het bos

Ons beheer van het bos zal zich richten op de ontwikkeling van een grotendeels inheems, gemengd structuurrijk bos met een blijvend groot aandeel staand en liggend dood hout. De leeftijdsopbouw wordt verbeterd met gradiënten van open plek via jong bos naar ouder bos. Lokaal wordt het bos klimaatbestendiger gemaakt door groepsgewijze aanplant van loofbomen met goed verteerbaar strooisel. Deze bomen remmen de voortgaande verzuring van de zandbodem af. Van een hoger aandeel dood hout, door te ringen en bomen om te trekken (op afstand van paden), profiteren spechten, boommarters, vleermuizen en vele insecten. De biodiversiteit en natuurlijkheid van dit bos, dat door het ecoduct op de A12 verbonden is met de grote aangesloten bossen van de Utrechtse Heuvelrug, wordt zo fors vergroot.

Overgangslandschap (Hoenderdaal en Wildbaan Zuidwest)

Verhogen biodiversiteit voor insecten, vlinders en vogels

De potenties tot verhoging van de biodiversiteit in het overgangslandschap tussen Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijngebied zijn door de vele gradiënten hoog. Utrechts Landschap zet in op ontwikkeling van grondwatergebonden vegetatie. Onderzocht wordt de mogelijkheid om de huidige graslanden te ontwikkelen richting orchideeënrijke dotterbloemhooilanden. Waar nodig worden inrichtingsmaatregelen, zoals verwijderen voedselrijke bovengrond getroffen. De graslanden worden gefaseerd gemaaid. Hierdoor ontstaat in de vegetatie een mozaïek van verschillende hoogtes en bloeiperiodes en met verschillende microklimaten. In het gebied worden soortgerichte maatregelen getroffen voor kamsalamander, poelkikker en ringslang. De harde overgangen tussen grasland en bos worden verzacht, door het laten ontstaan van ruigte en het aanplanten van besdragende stekelstruiken.  Door deze maatregelen wordt de ecologische verbindingszone tussen het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen verstrekt.

De ijsbaan in dit gebied wordt niet aan Utrechts Landschap verkocht.