Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

De Utrechtse traditie- natuur en erfgoed als katalysator

De Utrechtse traditie – natuur en erfgoed als katalysator

De Hooge Kampse Plas tussen De Bilt en Groenekan stond in 1976 bekend als het ‘stinkgat’. Sinds Utrechts Landschap dit gebied in eigendom heeft wordt er met K3delta hard gewerkt zodat natuur zich kan gaan ontwikkelen. De Hooge Kampse Plas is een belangrijk ecologisch kruispunt die in verbinding staat met de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en het veenweidegebied.

Geschiedenis
Begin jaren ’70 is de Hooge Kampse Plas ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de A27. Eind jaren ’70 werd het gebruikt als stortplaats voor bedrijfsafval en huisvuil. De stank veroorzaakte veel overlast in de omgeving. Na zorgvuldige voorbereidingen is in 2010 de samenwerking met K3Delta gestart om de vervuilde sliblaag af te dekken. Hierbij is de nauwe samenwerking met de klankbordgroep, bestaande uit Stichting Brigida, Dorpsraad Groenekan, Stichting Milieuzorg Zeist e.o., IVN-De Bilt e.o., Vogelwacht Utrecht, gemeente de Bilt en Groenekans Landschap ook erg van belang.

Project
Voordat de natuur zich kan ontwikkelen moet de plas eerst ondieper gemaakt worden, verschillend van 1,5m tot 10m diep. Er rijden vrachtwagens af en aan om grond aan te leveren. Deze grond is gecertificeerd en wordt nauwkeurig gecontroleerd. De herbruikbare (water)bodem komt uit de directe omgeving van Utrecht en wordt aangevoerd per vrachtwagen. Dit gebeurt via de Biltse Rading en Groenekanseweg en uitsluitend vanuit De Bilt. De rijweg die nu door het midden van de plas loopt zal straks weer water zijn.

Doel
Het project zal een positieve invloed hebben op de bestaande natuurwaarden rondom de plas. Er komen slikkige eilandjes waar vogels zoals de kluut, de grutto en de tureluur zich kunnen nestelen. De oevers worden minder stijl gemaakt zodat in het rietmoeras dieren als de zeldzame roerdomp kunnen verschuilen en het ondiepe water biedt ruimte aan paaiende vissen en diverse waterplanten. De al aanwezige dassenburcht blijft behouden en het leefgebied van de das wordt verder verbeterd. De zichtlijn vanaf het fietspad wordt vrijgehouden zodat er mooi zicht is op de plas, maar ook zodat vogels een makkelijke aanvliegroute hebben.  

Klik op de folder om verder te lezen: