Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Een mooie donatie van het Dinamo Fonds

Dinamo IG.PNG10 november 2021

Het Dinamo Fonds, het landelijke vermogensfonds dat dierenwelzijn, natuur en monumenten steunt, is in 2021 een samenwerking aangegaan met LandschappenNL, de koepel van provinciale landschapsorganisaties. Het doel is om bestaande vitale landschapselementen te herstellen en zo de verdwijning tegen te gaan. In de komende drie jaar steunt het fonds zo herstelprojecten voor houtwallen, knotbomen, boomgroepen en hagen van landschapsorganisaties.  

Bij de samenwerking is het uitgangspunt behoud en herstel van vitale landschapselementen. De provinciale Landschappen en Landschapsbeheerstichtingen werken beide aan het beschermen van natuur en landschap. LandschappenNL selecteert als koepelorganisatie mogelijke provinciale projecten voor het fonds die het herstel van bestaande landschapselementen als doel hebben.

Het Dinamo Fonds gaat zich in de komende jaren op het gebied van natuur uitdrukkelijker inzetten voor het herstel van natuur en landschap door samen te werken met partijen die hierin actief zijn en  een grote (vrijwillige) achterban hebben. Zo kan meer landelijke aandacht worden gevraagd voor een gezamenlijke aanpak voor het herstellen van lokale kwetsbare landschapselementen.  

Het Dinamo Fonds heeft onlangs de eerste 4 projecten gesteund met een bijdrage van € 95.500. Deze zijn geselecteerd omdat de landschapselementen in de projecten een belangrijke rol spelen in het herstel van de biodiversiteit ,een bijzondere biotoop vormen, een stepping stones zijn tussen natuurgebieden en de streekeigenheid benadrukken van het gebied. 

-Het Limburgs Landschap gaat aan de slag met herstel van graften op de Klingeleberg. Dit levert een bijdrage aan het herstel van deze kenmerkende Limburgse landschapselementen die van belang zijn  voor het versterken van de biodiversiteit in dit gebied.

-Het Brabants Landschap heeft een herstelplan voor de Maasheggen opgezet. Door de oude heggenstructuur te herstellen krijgt de biotoop van het oude landschap een goede impuls en wordt de van oudsher bekende streekeigenheid weer hersteld.

-Landschapsbeheer Groningen wordt gesteund met het project natuurerven in provincie Groningen Een bijzonder burgerparticipatieproject om eigenaren bewust te maken van natuurvriendelijke inrichting van hun erven en de aanplant van meer streekeigen soorten.  

-Het Zuid Hollands Landschap ontvangt een bijdrage voor een kwaliteitsimpuls voor natte schraallanden in de Krimpenerwaard. In dit oude veenweiden gebied wordt de zure bodemlaag afgegraven van de historische natte schraallandjes. Hierdoor wordt de bodem natter en kunnen de  , krijgende de verschillende bijzondere plantensoorten weer goede kansen om te groeien en kan de oude vegetatie zich weer herstellen. 

Ook zijn onlangs nog 3 provinciale natuurprojecten gesteund. Utrechts Landschap gaat aan de slag met grootschalige restauratie van het historische park van buitenplaats Over-Holland in Nieuwersluis. In natuurgebied de Mosselwiel in ’t Zand wordt door Landschap Noord-Holland in samenwerking met vrijwilligersgroepen gewerkt aan biotoopherstel voor de weidevogels. En in Friesland wordt het historische park van de Jongemastate in Rauwerd hersteld. It Fryske Gea wordt gesteund met het herstel van de oude stinzenbeplanting en het uitbaggeren van de oude gracht zodat de waterkwaliteit wordt verbeterd.

In 2022 zal het Dinamo Fonds wederom projecten ondersteunen voor het herstel van natuur en landschap.

« Terug