Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Meer informatie

Hooge Kampse Plas

Utrechts Landschap en K3Delta zijn in het voorjaar van 2010 gestart met werkzaamheden aan de Hooge Kampse Plas bij De Bilt. De Hooge Kampse Plas is een voormalige zandwinput die jarenlang voor een gedeelte is gebruikt als stortplaats. Door de plas opnieuw in te richten kan deze zich ontwikkelen tot een hoogwaardig natuurgebied op de kruising van de ecologische verbindingszones tussen het Kromme Rijngebied, de Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied.

Werkzaamheden

De plas wordt ondieper gemaakt en krijgt flauwe oevers. Hierdoor ontstaat er meer leefruimte voor verschillende planten en dieren. De stort op de bodem van de plas wordt veilig afgedekt met herbruikbare waterbodem en grond. Alle van belang zijnde milieukundige eisen worden hierbij in acht genomen. Na afloop voldoet Utrechts Landschap aan de saneringseis van de provincie. Aan de westzijde wordt de zichtlijn vanaf het fietspad vrijgehouden. Hierdoor houdt de recreant zicht op de plas en is het voor vogels makkelijker om aan te vliegen.

Doel

Het project zal een positieve invloed hebben op de bestaande natuurwaarden rondom de plas. Er komen slikkige eilanden waar vogels zoals grutto, tureluur en scholekster kunnen fourageren. In het overjarige rietmoeras kunnen dieren als de zeldzame roerdomp zich verschuilen en het ondiepe water biedt ruimte aan paaiende vissen. De al aanwezige dassenburcht blijft behouden en het leefgebied van de das wordt verder verbeterd.

De Hooge Kampse Plas ligt op een kruispunt van de ecologische verbindingen tussen het Kromme Rijngebied, de Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied. Op meer lokale schaal vormt het een stapsteen in de verbinding tussen de natuurgebieden Sandwijck, Voorveldse Polder, Fort Voordorp, Voordaan en Beukenburg.

Uitvoering

K3Delta heeft de planvorming voor het project gedaan en voert het werk in opdracht van Utrechts Landschap uit. Voor de verondieping van de oevers en de plas en voor het afdekken van het stort, gebruikt K3Delta herbruikbare waterbodems en grond, respectievelijk t/m kwaliteitsklasse B en t/m industriekwaliteit.

De herbruikbare (water)bodem komt uit de directe omgeving van Utrecht en wordt aangevoerd per vrachtwagen. Dit gebeurt via de Biltse Rading en Groenekanseweg en uitsluitend vanuit De Bilt. Er vinden geen wegtransporten door de bebouwde kom van Groenekan plaats.

Planning

De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2010 gestart en duren naar verwachting tot mei 2020. De uitvoering is afhankelijk van het moment dat er geschikte herbruikbare (water)bodem en grond in de regio Utrecht vrijkomt.