Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Stichting De Utrechtse Molens

Stichting De Utrechtse Molens

Stichting Het Utrechts Landschap en Stichting De Utrechtse Molens zijn twee aparte stichtingen, elk met een eigen werkplan en begroting. De molens zijn eigendom van Stichting De Utrechtse Molens; het beheer van de molens en de belangenbehartiging worden uitbesteed aan Utrechts Landschap. De Utrechtse Molens heeft dus geen eigen personeel in dienst.

Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder wordt op afstand gecontroleerd door de raad van toezicht. Dit is het hoogste bestuurslichaam van de stichting. Het gaat dan onder andere om ons beleid (via het meerjarenbeleidsplan), de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.

Onze raad van toezicht bestaat momenteel uit zes leden en is samengesteld op basis van verschillende kwaliteiten. Hierdoor worden verschillende opvattingen over natuur, landschap en het betrekken van het publiek vertegenwoordigd. Ook weten we zo zeker dat we aansluiting houden bij wat er leeft in onze maatschappij. De raad van toezicht benoemt zelf de leden. Deze leden worden niet betaald voor hun werk.

Samenstelling raad van toezicht

Drs. M. Kortbeek, voorzitter
Ir. N.J. de Vries
P. Snikkers, penningmeester
Ing. A. van Gellicum MRE MRICS
Prof. dr. H.A.C. Runhaar
Drs. A.A. Swinkels

Doel en missie

Doel:

  • Het behouden van molens in het Utrechtse landschap door middel van aankoop, restauratie en beheer. Hierbij richten we ons ook op de gebouwen die bij de molen horen, zoals molenaarshuizen en gemalen.
  • Het beschermen en verbeteren van de molenbiotoop (de omgeving waar de molen staat), zodat molens voldoende wind blijft vangen om hun functie uit te kunnen oefenen.

Missie:

Stichting De Utrechtse Molens werkt actief aan het behouden, versterken en ontwikkelen van molens, landschap en natuur en wil mensen daarbij betrekken en ruimte bieden om daarvan te genieten. We gaan hierbij betrokken, daadkrachtig en vernieuwend te werk.