Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

De Bunzing

Natuurontwikkeling De Bunzing

Utrechts Landschap herstelt dit najaar een deel van het natuurgebied De Bunzing. De voedselrijke bovengrond van een aantal graslandpercelen wordt afgegraven. Na de werkzaamheden zal hier onder invloed van schoon grondwater een prachtig, bloemrijk natuurgebied ontstaan met orchideeën, dotterbloemen en waterdrieblad.

Herstel van biodiversiteit

Utrechts Landschap staat voor de bescherming en vergroting van biodiversiteit in de Provincie Utrecht. Dat doen we door zorgvuldig en deskundig onze natuurgebieden te beheren en waar nodig in te richten. Soms is een forser herstelproject noodzakelijk omdat de Utrechtse natuur zwaar te lijden heeft onder verdroging, verzuring en vermesting. Dit soort projecten worden pas uitgevoerd nadat door onderzoek duidelijk is geworden dat de ingreep daadwerkelijk resulteert in het herstel van biodiversiteit.

Zo’n kans doet zich voor in het natuurgebied De Bunzing bij Zeist. Van oorsprong is dit een nat gebied onder invloed van schoon grondwater op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme Rijngebied. Het gebied is in het verleden landbouwkundig intensief gebruikt waardoor de bovengrond veel te voedselrijk is voor zeldzame planten en dieren. Door verdroging zijn de grondwaterstanden een stuk lager dan vroeger. Toch blijken de kansen voor bloemrijke graslanden met onder andere orchideeën groot (dotterbloemhooilanden). Het is dan wel noodzakelijk de voedselrijke bovengrond af te graven. Daarmee komt de vegetatie ook dichter bij het grondwater.

Werkzaamheden

Daarom wordt dit najaar circa 6 hectare voedselrijk grasland 30-40cm afgegraven. Daarnaast worden enkele poelen en laagtes aangelegd. De grond wordt zoveel mogelijk direct afgevoerd. De werkzaamheden starten vanaf begin september en zijn voor 30 oktober afgerond. De afgegraven percelen worden ingezaaid met hooi uit goed ontwikkelde terreinen, omdat zaad van veel zeldzame soorten ontbreekt.

Kaart projectgebied.png

Kaart projectgebied: herstel biodiversiteit De Bunzing